Φ/Β Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering)

NET METERING
Το net metering είναι ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με την ενέργεια που καταναλώνεται από μια οικία. Έτσι ο καταναλωτής μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει, ενώ μπορεί και να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της “πράσινης ενέργειας” που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Ο όρος “net” είναι η διαφορά μεταξύ ενέργειας που καταναλώνεται και αυτής που παράγεται σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της ενέργειας που καταναλώνεται. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας δεν χάνεται για τον καταναλωτή, αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση. Η περίοδος αυτή σήμερα είναι οι 12 μήνες.

Τα οφέλη

 • Ο ιδιώτης (ή ο επαγγελματίας) στην ουσία “προπληρώνει” την ηλεκτρική του ενέργεια για τα επόμενα 25 χρόνια με χαμηλό σταθερό κόστος και δεν επηρεάζεται από τις ετήσιες αυξήσεις της ΔΕΗ
 • Ο ιδιώτης (ή ο επαγγελματίας) δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και για να αποσβέσει το κόστος της επένδυσης του αφού δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την πολιτεία.
 • Tο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και των χρεώσεων για τη μεταφορά του, σε συνδυασμό με τις πολύ ανταγωνιστικές πλέον τιμές της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθιστούν την επιλογή του Net Metering συμφέρουσα για την πλειονότητα των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων.
 • Δίνει κίνητρο ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών (πχ. της θέρμανσης), χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια και δίνει ώθηση σε εναλλακτικές και σύγχρονες μορφές θέρμανσης όπως οι αντλίες θερμότητας μειώνοντας έτσι την εξάρτηση μας από τις διακυμάνσεις της τιμής του ρυπογόνου πετρελαίου ή του φυσικού αερίου.
 • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή, μειώνοντας τις απώλειες που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Μειώνονται οι ρύποι και οι εκπομπές CO2

Αδειοδότηση και Δικαιολογητικά
Για την κατάθεση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο απαιτούνται οι τίτλοι ιδιοκτησίας (ή μισθωτήριο) του ακινήτου και έγγραφη βεβαίωση από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες (αν υπάρχουν) ότι επιτρέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από τον ενδιαφερόμενο (πχ σε περίπτωση πολυκατοικίας) και από τον επιβλέπον μηχανικό απαιτούνται κάποια τεχνικά έγγραφα επί του εξοπλισμού και της εγκατάστασης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαιο με μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο ή μισθωτήριο Οικοδομική άδεια ή άλλα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του κτιρίου
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόμενου
 • Έγγραφη άδεια των συνιδιοκτητών του χώρου ή απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας ή σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας)
 • Κάτοψη οροφής – δώματος – κεκλιμένης στέγης ή εδάφους με φωτοβολταϊκά
 • Μονογραμμικό σχέδιο φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού (φ/β πάνελ – inverter)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικού

 

Χρήσιμες Πληροφορίες από την ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Η τιμή της κιλοβατώρας που πληρώνει ένας οικιακός καταναλωτής συμπεριλαμβανόμενων των χρεώσεων του Δικτύου Μεταφοράς, του Δικτύου Διανομής, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5%, το ΕΤΜΕΑΡ και τις λοιπές επιβαρύνσεις και του ΦΠΑ είναι περίπου 0,1927€/kWh. Επομένως αφαιρώντας τις χρεώσεις ΥΚΩ για τον οικιακό καταναλωτή ο συμψηφισμός γίνεται περίπου στα 0,185€/kWh περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντίστοιχα, η τιμή της κιλοβατώρας που πληρώνει ένας μικρός εμπορικός καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω χρεώσεων φτάνει τα 0,165€/kWh περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2011 και το 2012 η μέση ετήσια κατανάλωση στις αστικές περιοχές της χώρας ήταν 4000kWh. Πολλαπλασιάζοντας την ετήσια κατανάλωση με την ανωτέρω τιμή της κιλοβατώρας που πληρώνει κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό προκύπτει ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 740 ευρώ (4.000kWh * 0,185€/kWh = 740 ευρώ).

Απόδοση

Η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας από ένα Φ/Β σύστημα, πχ. για την Αθήνα, είναι περίπου 1350 kWh/kWp. Επομένως, για να καλύψει εξολοκλήρου την ετήσια ηλεκτρική του ενέργεια από Φ/Β ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί να εγκαταστήσει ένα σύστημα μεγέθους 3,0kWp το οποίο θα παράγει ετησίως περίπου 4,050 kWh (3 kWp* 1350 kWh/kWp = 4,050 kWh).

Κόστος Φωτοβολταϊκού Συστήματος και Απόσβεση

Ενδεικτικά το κόστος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για έναν οικιακό καταναλωτή είναι περίπου 1.700€/kWh και περιλαμβάνει ότι απαιτείται για την εγκατάσταση (Φ/Β Πάνελ, Inverter, βάσεις, καλώδια κλπ.), τα μεταφορικά και τις απαιτούμενες μελέτες. Επομένως, ένα ενδεικτικό κόστος κατασκευής ενός σταθμού ισχύος 3,0 kWp θα είναι περίπου 5.100€. Αν θεωρήσουμε ότι το κόστος σύνδεσης με τη ΔΕΗ θα είναι περίπου 400 ευρώ, προκύπτει ως τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ 5.500,00 ευρώ και η απόσβεση της επένδυσης μέσω της εξοικονόμησης της ενέργειας και του συμψηφισμού θα γίνεται σε 7,3 χρόνια (5.500 ευρώ / 750 ευρώ που θα εξοικονομούνται ετησίως).

Προϋποθέσεις

 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσότερων Φ/Β συστημάτων σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου. Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις του Net Metering έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά την παραχώρηση χρήση του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, μετά από έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε κύριο ή τον έχοντα νόμιμη χρήση οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος.
 • Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.
 • Επιτρέπεται η μετάβαση από το υφιστάμενο «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» στις διατάξεις ενεργειακού συμψηφισμού. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού, για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού.
 • Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης συστημάτων του υφιστάμενου «Ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» με συστήματα που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του Net Metering.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στις διατάξεις της παρούσας είναι η πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης.
 • Οι πολεοδομικοί όροι εγκατάστασης έχουν ήδη καθοριστεί στο «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» και μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πρόσφατα έργα μας